ក្រសួងមហាផ្ទៃ និង​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​រួមគ្នា​ធ្វើ​ជំរឿន​លើ​អង្គការ​ ​និង​សមាគម

អគ្គនាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាល​នៃ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ និង​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល នឹង​រួមគ្នា​ធ្វើ​ជំរឿន​ទៅ​លើ​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ដែល​កំពុង​ធ្វើ​សកម្មភាព​ជាក់​ស្ដែង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដើម្បី​រក​ចំនួន​អ្នក​ដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី​ច្បាស់​លាស់​សម្រាប់​ជួយ​ពង្រឹង​កិច្ច​សហ​ប្រតិបតិ្តការ និង ភាព​ជា​ដៃគូជាមួយ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ។ លោក ប្រាក់ សំអឿន អគ្គ​នាយក​នៃ​អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​រដ្ឋបាល ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ប្រាប់​ភ្នំពេញ​ប៉ុស្តិ៍​កាល​ពី​ម្សិលមិញ។ …

ម៉ិច ដារ៉ា
https://bit.ly/2HFn4mS