​ក្រសួង​បង្កើន​មណ្ឌល​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​

​ក្រសួងសុខាភិបាល​បាន​ចេញផ្សាយ​បញ្ជី​នៃ​មណ្ឌល​សុខភាព​ជាង​ ៤០០​កន្លែង​ ដែល​ផ្តល់​ការ​ព្យាបាល​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​ និង​ការ​បំពាន​គ្រឿងញៀន​ រួម​ជាមួយ​ទីតាំង​ និង​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ផង​ដែរ​។​ ក្រសួង​នេះ​បាន​ពង្រីក​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​របស់​ខ្លួន​ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​ និង​ការ​បំពាន​គ្រឿងញៀន​នៅ​ក្នុង​គ្រឹះស្ថាន​សុខាភិបាល​សាធារណៈ​ ចាប់ពី​ ១៧៧​ នៅ​ឆ្នាំ​២០១៦ ​ដល់​ ៤១៩​ នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧​ ហើយ​បាន​កើនឡើង​ដល់​ចំនួន​ ៤៣១​ នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​។​ …

សែន ដាវីត
https://www.khmertimeskh.com/50575069/ministry-ups-mental-health-centres-2/