ក្រសួងបានព្រមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីការផ្សាយផលិតផលក្លែងក្លាយ

ក្រសួងព័ត៌មានបានព្រមានថា ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគួរតែពិនិត្យផលិតផលសុខភាព និងផលិតផលកសិកម្មដែលពួកគេធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ ដោយហេតុថាថ្នាំព្យាបាល និងថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណមួយចំនួនអាចបង្ករផលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតបាន។

ប៉ាវ ស៊ុយ
http://www.khmertimeskh.com/5079494/ministry-warns-media-fake-product-ads/