តម្រូវការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនាំឱ្យការលក់ធានារាប់រងមានកំណើត

ភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទចល័តបានជួយយ៉ាងខ្លាំង ដល់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ក្នុងការបញ្ចូល ​​​​​​​ទីផ្សារនៅប្រទេសកម្ពុជា នេះបើយោងតាមពាក្យសម្តីរបស់អ្នកលក់ធានារ៉ាប់រង។ …

Igor Kossov
http://www.khmertimeskh.com/news/15538/mobile-options-fuel-insurance-surge/