ការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី មានលទ្ធផល

ក្រុមហ៊ុនសម្បទានបារាំង Socfin បានចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាឡើងវិញ ជាមួយអ្នកភូមិជនជាតិដើមភាគតិច ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ ដោយសារដីចម្ការសម្បទានរបស់ខ្លួន ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគីរី។ អង្គការសហប្រជាជាតិ បាននិយាយថា ដំណើរការនេះ អាចនឹងត្រូវបានយកលំនាំតាម នៅតាមតំបន់ដែលគ្របដណ្តប់ដោយក្រុមហ៊ុនកសិឧស្សាហកម្ម។ …

Daniel Pye និង ផាក់ ស៊ាងលី
http://www.phnompenhpost.com/national/mondulkiri-land-sit-down-fruitful