អ្នកជំនាញ៖ កំណើនជំនួយសម្រាប់សុខភាពផ្លូវចិត្តជាតំរូវការសំខាន់

អ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនរូបបានឱ្យដឹងថា កញ្ចប់ថវិការកម្ពុជាទាក់ទងនឹងលំហែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តត្រូវតែមានកំណើនច្រើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ប្រើសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់ដោយស្រាយតំរូវការដ៏ច្រើនលើសលុបនៅក្នុងប្រទេស។ …

Sarah Taguiam
http://www.phnompenhpost.com/national/more-funding-mental-health-needed-experts-say