វិនិយោគ​លើ​សេវា​អ៊ីនធឺណិត​នៅ​តែ​ទាក់ទាញ

ឧស្សាហកម្មទូរគមនាគមន៍អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជានៅតែមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងសម្រាប់ក្រុមវិនិយោគិនខណៈប្រជាជនកាន់តែច្រើនអាចមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត។ នេះបើតាមមន្ត្រីទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។ …

ចេង សុខហ័ង
http://bit.ly/29RmahK