លោក ហ៊ុន សែន បាន​ស្នើ​តែងតាំង​រដ្ឋលេខាធិការ​ ៤ ​រូប​បន្ថែម​ទៀត

លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន​សែន​បាន​ស្នើ​តែងតាំង​រដ្ឋលេខាធិការ​៤​រូប​ទៀត​បន្ថែម​ពីលើ​សំណើ​កែសម្រួល​និង​បំពេញបន្ថែម​សមាសភាព​នៃ​សមាជិក​រដ្ឋាភិបាល​នៃ​ការ​រុះរើ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ដែល​លោក​បាន​អះអាង​ថា​ជា​កំណែទម្រង់​ដើម្បី​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ការងារ​។​ …​

តាំង វីដា
http://bit.ly/1qcEhWZ