សាលារៀន​ជាង​ ២៥០​ នៅ​ខេត្តកំពង់ធំ​នឹង​ត្រូវ​បើក​ដំណើរការ​ឡើង​វិញ​មុន​ចុងខែ​កញ្ញា​

​សាលារៀន​នៅ​កំពង់ធំ​បាន​ត្រៀមខ្លួន​បើក​ដំណើរការ​ឡើង​វិញ​បន្ទាប់​ពី​ការ​វាយតម្លៃ​ហានិភ័យ​ ការ​សម្អាត​ និង​ការ​សម្លាប់​មេរោគ​។​…

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://www.khmertimeskh.com/50937405/more-than-250-schools-in-kampong-thom-to-be-reopened-before-end-of-september/