ប្រជាពលរដ្ឋ​ជាង ៣៨០.០០០​​នាក់​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ឃុំ​/សង្កាត់នាពេល​ខាង​មុខ​ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិឡើងក្នុង​រយៈពេល​៣៨​ថ្ងៃទៀត

ប្រជាពលរដ្ឋសរុប ៣៨៩.២៦៤ នាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ១២ ខែតុលា។ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/3qYTTAg