មនុស្ស​តាម​ចិញ្ចើម​ផ្លូវ​ជាង​៩០០​នាក់​ត្រូវ​បាន​ឃាត់ខ្លួន​ក្នុង​រយៈពេល​៩​ខែ​

មន្ទីរ​សង្គមកិច្ច​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ បាន​ប្តេជ្ញា​សម្អាត​មនុស្ស​តាម​ចិញ្ចើម​ផ្លូវ​ និង​ក្មេង​សំុ​ទាន​ ឲ្យ​អស់​នៅ​ត្រឹម​ចុងឆ្នាំ​នេះ​ ដោយ​ឃាត់ខ្លួន ​និង​ចាប់​បញ្ជូន​ពួក​គេ​សម្រាប់​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​។​…​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន The Cambodia Herald​
http://thecambodiaherald.com/cambodia/more-than-900-street-people-rounds-up-for-nine-month-8946