​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់​គ្នា​សម្រាប់​សហគ្រាស​ខ្នាត​តូច​និង​មធ្យម​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​

​ធនាគារ​កសិកម្ម​និង​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ​ (ARDB)​ បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់​គ្នា​ ជាមួយ​សមាគម​ផលិត​ចំណីអាហារ​កម្ពុជា​ (CFMA)​ ដើម្បី​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី​ពី​រដ្ឋាភិបាល​ចំនួន​ ៥០​ លាន​ដុល្លារ​ ដល់​សហគ្រាស​ធុន​តូច​និង​មធ្យម​សម្រាប់​ពង្រីក​អាជីវកម្ម​និង​ ផលិតភាព​។​ …

ធូ វិរៈ
https://www.phnompenhpost.com/business/mous-boost-finance-access-smes