ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា បន្ត​ព្រមាន​ពី​ការប្រើប្រាស់​កម្ចី​ខុស​ច្បាប់

ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា (NBC) កំពុង​ស្វែងរក​កិច្ចសហការ​ជាមួយ​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បី​បង្ក្រាប​អ្នក​ចងការ​ប្រាក់​ខុស​ច្បាប់​។ នេះ​បើ​យោង​តាម​សេចក្ដី​ប្រកាស​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ដោយ​បាន​ព្រមាន​ដល់​សាធារណជន​អំពី​គ្រោះថ្នាក់​នៃ​ការយក​ប្រាក់កម្ចី​ពី​គ្រឹះស្ថាន​ដែល​មិន​ស្គាល់​ច្បាស់​។ …

ហ៊ គីមសាយ
https://bit.ly/2lRKXKl