​គោលនយោបាយ​ជាតិ​ស្តី​ពី​កិច្ច​ការពារ​កុមារ​នឹង​ផ្តល់​ឱកាស​ស្មើៗ​គ្នា​ដល់​កុមារ​ទាំងអស់​

​គោលនយោបាយ​ជាតិ​ស្តី​ពី​ប្រព័ន្ធ​ការពារ​កុមារ​នឹង​ផ្តល់​ឱកាស​ស្មើៗ​គ្នា​ដល់​កុមារ​ទាំងអស់​ ដើម្បី​ក្លាយជា​ធនធានមនុស្ស​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ចូលរួម​ចំណែក​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ជាតិ​។​ …

បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៍
https://www.khmertimeskh.com/50750079/national-policy-on-child-protection-to-provide-equal-opportunities-to-all-children/