ស្ថាប័ន​ធំ​​ពីរ​រួមគ្នា​ជំរុញ​​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទទួល​យក​ចលនវត្ថុ​ធ្វើ​​ទ្រព្យ​បញ្ចាំ

ក្នុង​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ដើម្បី​ជួយ​ដល់​រោង​ម៉ាស៊ីន​កិនស្រូវ​ខ្នាត​តូច​និង​មធ្យម​និង​ក្រុមហ៊ុន​នាំចេញ​ដែល​បច្ចុប្បន្ន​មិន​មាន​លក្ខណៈ​គ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់​ជា​របស់​បញ្ចាំ​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​ប្រាក់​កម្ចី​ពី​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​នានាធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា (NBC) បាន​ចូលរួម​ជាមួយ​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា (CRF )ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​កាន់​តែ​មាន​ភាព​បត់បែន​បន្ថែម​ទៀត។​ …

ម៉ៃ គុណមករា
http://bit.ly/2eh3iL9