​អ្នក​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី​ក្រៅផ្លូវការ​មិនគួរធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ឧស្សាហកម្ម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​

ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​បញ្ជាក់​យ៉ាង​ច្បាស់​ថា​ឧស្សាហកម្ម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ទាំងមូល​មិន​គួរ​ត្រូវ​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​មិន​មានច្បាប់​ទម្លាប់​មួយ​ចំនួន​ដែល​កំពុង​ជំរុញ​ឱ្យ​ប្រជាជន​ជំពាក់​បំណុល​គេ​។​ …​

Jason Boken
https://www.khmertimeskh.com/50771437/nbc-informal-lenders-shouldnt-tarnish-all-industry/