ធនាគារជាតិកម្ពុជាធ្វើទំនើបកម្មលើប្រព័ន្ធទូទាត់ចំនាយ

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានទទួលជំនួយប្រមាណ ៨ លានដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង តាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េ (KOICA) ដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មលើប្រព័ន្ធទូទាត់រាយរបស់ខ្លួន ព្រោះថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ ដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ច អាស៊ាន។ …

ម៉ៃ គុណមករា
http://www.khmertimeskh.com/news/25854/nbc-modernizes-payment-system/