ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បដិសេធ​លុប​ចោល​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ពី​ស្ថាប័ន​ឥណទាន​ជនបទ​ចំនួន​ ១១

​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ប្រកាស​នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ​ថា​ ខ្លួន​បាន​ដកហូត​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ពី​ស្ថាប័ន​ឥណទាន​ជនបទ​ចំនួន​ ១១​ និង​បាន​បដិសេធ​ការ​ដាក់​ពាក្យសុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ពី​អង្គការ​ឥណទាន​ចំនួន​ ១២​ ផ្សេង​ទៀត​។​ …​

ម៉ៃ គុណមករា
https://www.khmertimeskh.com/50503744/nbc-revokes-licenses-of-11-rural-credit-institutions/