គ.ជ.ប ប្រកាស​ពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​អ្នក​នាំពាក្យ​សម្រាប់​ទាក់ទង និង​ឆ្លើយឆ្លង​ជា​ផ្លូវការ​ជាមួយ​សាធារណជន បណ្តាញ​សារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ

គណៈកម្មកាធិការជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ប្រកាស​ពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​អ្នក​នាំពាក្យ ដែល​មាន​ប្រធាន​មួយ​រូប អនុប្រធានមួយ​រូប និង​មាន​សមាជិក​ម្នាក់ សម្រាប់​ទាក់ទង និង​ឆ្លើយឆ្លង​ជា​ផ្លូវការ​ជាមួយ​សាធារណជន បណ្តាញ​សារព័ត៌មានជាតិ និង​អន្តរជាតិ។ …

អោម ប៊ុនធឿន
https://www.postkhmer.com/national/2021-09-11-1058-223437.html