៤ ​ថ្ងៃ​ដំបូង​មាន​អ្នក​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ជាង​កន្លះ​លាន​នាក់

រយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះឆ្នោតដែលបានចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃទី ១ កញ្ញា និងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ១ ធ្នូបានតម្រូវឲ្យមានការចុះឈ្មោះពលរដ្ឋចំនួន ១០ ម៉ឺននាក់ក្នុងមួយថ្ងៃៗ។ រហូតមកទល់ពាក់កណ្តាលថ្ងៃនៃថ្ងៃម្សិលមិញការចុះឈ្មោះនេះបានសរុប ៥៣ ៧៦៣៧ នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចូលរួមបោះឆ្នោតសរុបចំនួន ៩,៤ លាននាក់។ …

ប៊ុន សេងគង់
http://bit.ly/2cgpm9l