ការបាត់បង់សុទ្ធសាត៖ ទិន្នផលត្រីថយចុះនៅបឹងទន្លេសាបនៃប្រទេសកម្ពុជា

បើទោះបីជាមានការបង្កើតតំបន់អភិរក្ស ២០០ហិកតា សហគមន៍នេសាទ នៅបឹងទឹកសាបយ៉ាងធំបំផុតរបស់ទ្វីបអាសុី បារម្មណ៍ពីបែបផែនជីវិតរបស់ពួកគេ នឹងឃ្លាតទៅឆ្ងាយ។…

Sam Jones
http://www.theguardian.com/global-development/2015/dec/01/cambodia-tonle-sap-lake-fish-stocks-dwindle-conservation