ប្រទេស​អាស៊ាន ៤ ឯកភាព​បង្កើត​ផ្លូវ​អាកាស​ថ្មី​មួយ

ប្រទេស​កម្ពុជា​ ឡាវ ​ថៃ​ និង​វៀតណាម​បាន​យល់​ព្រម​ថា​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​ផ្លូវ​អាកាស​ថ្មី​មួយ​ក្នុង​បំណង​កាត់​បន្ថយ​ការ​ចំណាយ​លើ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ ​និង​សន្សំ​ពេលវេលា​សម្រាប់​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​ផ្នែក​អាកាស​ចរណ៍​ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​ទាំង​នេះ​។ នេះ​បើ​តាម​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​រដ្ឋ​លេខាធិការ​ដ្ឋាន​អាកាស​ចរណ៍​ស៊ីវិល​ (SSCA)​។ …

ចាន់ មុយហុង
http://bit.ly/1Gkk5Hk