ឃុំថ្មីគ្រោងនឹងដាក់បញ្ចូលក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឆ្នាំ២០២២

ក្រសួងមហាផ្ទៃគ្រោងបង្កើតឃុំថ្មីមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ២០២២ ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងការទទួលបានសេវាសាធារណៈ។ … 

ឡាយ សាមាន
https://www.phnompenhpost.com/national-politics/new-communes-planned-22-council-election-inclusion