វេទិកាថ្មីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងវិស័យស្រូវ

នៅខែក្រោយសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជានឹងរៀបចំវេទិកាអង្ករកម្ពុជាលើកទី ៦ ដោយនាំមកនូវអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗក្នុងវិស័យនេះ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីអនាគតនៃឧស្សាហកម្មអង្ករក្នុងស្រុក និងបង្កើតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមមួយដើម្បីបង្កើនផលិតកម្ម និងការនាំចេញ។ …

ស៊ុំ ម៉ាណែត
http://www.khmertimeskh.com/5095643/new-forum-tackle-problems-rice-sector/