កម្មវិធី​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ពលករ​កំពុង​ត្រូវ​រៀបចំ​ឲ្យ​ប្រសើរ

ទីភ្នាក់ងារ​ជ្រើសរើស​ពលករ​កម្ពុជា​កំពុង​តាក់តែង​រៀបចំ​កម្មវិធី​បណ្តុះ​ បណ្តាល​ដែល​មាន​វិសាលភាព​ជាង​មុន​សម្រាប់​ស្រ្តី​បម្រើ​ការងារ​តាម​ផ្ទះ​​ ដែល​នឹង​ត្រូវ​បញ្ជូន​ទៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​បន្ទាប់ពី​ការ​ហាមប្រាម​មិន​ឲ្យ​ បញ្ជូន​ពលករ​ទៅ​ប្រទេស​មួយ​នេះ​ត្រូវ​បាន​លុបចោល​កាលពី​ខែ​ធ្នូ។ …

សែន ដាវីត
http://bit.ly/1JX1OhW