ការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញវិធីសាស្រ្តថ្មី សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់

ការស្រាវជ្រាវមួយ ដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិជំងឺគ្រុនចាញ់ បានលើកឡើងថា ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ និង វិធីសាស្រ្តនៃការគ្រប់គ្រង ចែក​ចាយ​ថ្នាំ​ការពារ​ជំងឺគ្រុនចាញ់ អាចនឹង​មានភាពជោគជ័យ ប្រសិនបើ ប្រធាន​សហគមន៍អនុវត្តតាមតួនាទី អោយ​មានប្រសិទ្ធិភាព ។ …

Leonie Kijewski
http://www.phnompenhpost.com/national/new-methods-needed-malaria-treatment-study