ច្បាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនឹងឆ្លងកាត់សភានៅសប្តាហ៏នេះ

សមាជិកសភានិងជាតំណាងរាស្រ្តគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ លោក គង់ គាំ បានឱ្យដឹងថា ច្បាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមពាក់ព័ន្ធដ៏សែនចម្រូងចម្រាសរំពឹងនឹងឆ្លងកាត់សភានៅ​សប្តាហ៍នេះ បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្្យឡើងវិញនៅថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធ។ …

Muny Sithyna and Vincent MacIsaac
http://eskh.com/news/13459/ngo-law-set-to-pass-senate-this-week/