​ច្រក​ទ្វារ​អ៊ីនធឺណិត​ជាតិ​មាន​គោលបំណង​លុប​បំបាត់​ការ​ប្រកួតប្រជែង​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិ​ករ​ផ្តល់​សេវា​អ៊ីនធឺណិត​

​ច្រក​ទ្វារ​អ៊ីនធឺណិត​ជាតិ​ (NIG)​ នឹង​លុប​បំបាត់​ការ​ប្រកួតប្រជែង​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិ​ករ​ផ្តល់​សេវា​អ៊ីនធឺណិត​នានា​ (ISPs)​ នៅ​កម្ពុជា​។​ ទោះជា​យ៉ាងណា​ សកម្មភាព​នេះ​ក៏​អាច​កំណត់​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​វិនិយោគ​ទឹកប្រាក់​រាប់​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​ការ​កសាង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​របស់​កម្ពុជា​ពី​ការ​សំរេច​បាន​មក​វិញ​នូវ​ការ​វិនិយោគ​ដែល​ពួក​គេ​បាន​ពឹងផ្អែក​ផង​ដែរ​។​ …

Husain Haider
https://bit.ly/3taUGMq