មិនមានអ្វីរាយការណ៍លើការអង្កេតក្នុងការសម្លាប់សកម្មជនសហជីព

ជិតរយៈពេលប្រាំមួយខែទៅហើយ ដែលគណៈកម្មាការពិសេសមួយបានបង្កើតឡើង មិនទាន់មានអ្វីរាយការណ៍នៅឡើយ លើការស៊ើបអង្កេតករណីធ្វើឃាតសហជីពបីនាក់ រួមមាន លោក ជា វិជ្ជា ប្រធានសហជីពសេរី។ …

វង្ស សុខេង និង ប៉ិច សុធារី
http://www.phnompenhpost.com/national/no-word-inquests-unionists-killings