អ្នកសង្កេតការណ៍​មកពី​ប្រទេស​ ៦ ថា​ការបោះឆ្នោត សេរី យុត្តិធម៌​ និង​តម្លាភាព

តំណាង​អ្នក​សង្កេតការណ៍​ការបោះឆ្នោត​មកពី​ប្រទេស​ចំនួន​ ៦ និង​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​អះអាង​ថា ការបោះឆ្នោត​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ថ្ងៃទី​ ២៩ ខែ​កក្កដា​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ដោយ​សេរី យុត្តិធម៌ និង​តម្លាភាព ហើយ​ពួកគេ​បាន​សាទរ ចំពោះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​បាន​ចូលរួម​បោះឆ្នោត​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​មាន​រហូត​ដល់​ ៨២,១៧ ភាគរយ​។ …

ម៉ិច ដារ៉ា
https://bit.ly/2OsmTL7