លុយ​បាន​ពី​ប្រេង​នឹង​យក​ប្រើប្រាស់​ដើម្បី​ជំរុញ​ការ​អប់រំ​ឌី​ជី​ថ​ល​

​រដ្ឋាភិបាល​បាន​ប្រកាស​ថា​ ខ្លួន​នឹង​ប្រើ​ “​លុយបានពី​ប្រេង​”​ ដើម្បី​យក​ទៅ​លើកកម្ពស់​ការ​អប់រំ​ឌី​ជី​ថ​ល​ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្តួចផ្តើម​ឡើង​ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​នឹង​តម្រូវការ​ពលកម្មក្នុងស្រុក​ទៅ​លើ​បុគ្គលិក​បច្ចេកទេស​ និង​ជំនាញ​។​ …​

Jason Boken
https://www.khmertimeskh.com/50802717/oil-money-to-boost-digital-education/