ក្រសួង​សាធារណការ​ដាក់​ប្រព័ន្ធ​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម​ដើម្បី​សម្រួល​សេវា

ក្រសួង​សាធារណការ​ និង​ដឹក​ជញ្ជូន​​ពី​ម្សិលមិញ​បាន​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម​សម្រាប់​ចុះ​បញ្ជី​យានជំនិះ​ដើម្បី​សម្រួល​បញ្ហា​ស្មុគស្មាញ​មួយ​ចំនួន និង​អាច​លុប​បំបាត់​សេវា​ផង​ដែរ​។ ប្រព័ន្ធ​នេះ​មាន​មុខងារ​សំខាន់​​​ ៤ ​គឺ​ការ​ចុះ​បញ្ជី​យានជំនិះ​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស​យានជំនិះ​ការ​ផ្តល់​ប័ណ្ណ​បើកបរ​ និង​មាន​កម្មវិធី​យល់​ដឹង​អំពី​ទ្រឹស្តី​បើកបរ​លើ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ។ …

សែន ដាវីត
http://bit.ly/2jPuXWx