អង្គការ​ ១ ​អាច​ជួយ​នារី​វ័យក្មេង​​ទៅ​រៀន​នៅ​អាមេរិក

នារី​​កម្ពុជា​វ័យ​ក្មេងៗ​ដែល​មាន​ប្រាក់​ចំណូល​ទាប​ហើយ​ចង់​ទៅ​បន្ត​ការ​សិក្សា​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ​ក្នុង​សហរដ្ឋអាមេរិក​គឺ​ពួកគេ​មាន​ឱកាស​ថ្មី​មួយ​ដែល​អាច​ជួយ​គាំទ្រ​បន្ថែម​ទៀត​ខណៈ​ដែល​ការ​ដាក់​ពាក្យ​ប្រឡង​ចូល​ និង​ការ​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​អាហារូបករណ៍​មាន​លក្ខណៈ​ស្មុគស្មាញ​។ …

Cristina Maza
http://bit.ly/2dHTGef