ប៉ៃលិន​នឹង​បើក​សាលារៀន​ជាង​ ៤០​ កន្លែង​ឡើង​វិញ​បន្ទាប់​ពី​ការ​វាយតម្លៃ​

​ប៉ៃលិន​កំពុង​រៀបចំ​បើក​សាលារៀន​ចំនួន​ ៤៧​ ឡើង​វិញ​បន្ទាប់​ពី​ការ​វាយតម្លៃ​ និង​វាយតម្លៃ​ហានិភ័យ​។​ …​

 

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://www.khmertimeskh.com/50930815/pailin-to-reopen-more-than-40-schools-after-evaluation/