ការ​ប្រមូល​មូលនិធិ​អភិវឌ្ឍន៍​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ទូរគមនាគមន៍​មាន​កម្រិត​ទាប​

ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​បានឱ្យ​ដឹង​ថា​ ការ​ប្រមូល​មូលនិធិ​អភិវឌ្ឍន៍​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​នៅ​ក្នុង​ទូរគមនាគមន៍​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផ្ដល់​សេវា​ទូរគមនាគមន៍​ មក​ដល់​ពេល​នេះ​មាន​មិន​ដល់​ ១​ ភាគ​ ៣​ នោះ​ទេ​។​ នេះ​បើ​យោង​តាម​មន្ត្រី​។​ …

ហ៊ គឹមសាយ
http://bit.ly/2Erjv0M