អំណាច​ប្រជាជន​ត្រូវការ​ចាំបាច់​ដើម្បី​រក្សា​និរន្ត​ភាព​ព្រៃឈើ​

អ្នកជំនាញ​និយាយ​ថា​ ទ្វីប​អា​សុីមានឱកាស​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​ និង​ជួយ​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ឱ្យ​រួច​ផុត​ពី​ភាព​ក្រីក្រ​ ប្រសិនបើ​ទ្វីប​មួយ​នេះ​វិនិយោគ​កាន់តែ​ច្រើន​ទៅ​ក្នុង​ការ​រស់នៅ​របស់​ សហគមន៍​ព្រៃឈើ​។​…​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន​ The Nation
http://www.nationmultimedia.com/business/People-power-needed-to-sustain-forests-30267420.html