ការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុសម្រេចបាន ៦៥%

គម្រោងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ បច្ចុប្បន្ន សម្រេចបាន ៦៥% ហើយ។ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/3D6WjAr