គម្រោង​សាកល្បង​ជ្រើសរើស​អ្នកបម្រើ​នៅ​តាម​ផ្ទះ​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​ របស់​សិង្ហ​បុរី​ មាន​ឧបសគ្គ​ក្នុង​ការ​ចាប់ផ្តើម​

គម្រោង​សាកល្បង​មួយ​ ដើម្បី​ជ្រើសរើស​បម្រើ​នៅ​តាម​ផ្ទះ​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​ កំពុង​ជួប​ឩ​ប​សគ្គ​ក្នុង​ការ​ចាប់ផ្តើម​ ដោយហេតុ​ថា​តម្លៃ​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ពលករ​ខ្ពស់​ និង​ការ​ភ័យ​ខ្លាច​របស់​ពលករ​ ក្នុង​ការ​មិន​អាច​សម្រប​ខ្លួន​ទៅ​នឹង​ជីវិត​នៅ​ទីនោះ​បាន​។​ ​នៅ​ក្រោម​គ្រោង​ការណ៍​សាកល្បង​របស់​ក្រសួង​ហត្ថ​ព​លិ​ក​របស់​ប្រទេស​សិង្ហ​បុរី​ ដែល​បាន​ចាប់ផ្តើម​កាលពី​ខែសីហា​ អ្នកបម្រើ​នៅ​តាម​ផ្ទះ​កម្ពុជា​ ត្រូវ​បាន​ អនុញ្ញាត​ឱ្យធ្វើ​ការ​នៅ​ប្រទេស​សិង្ហ​បុរី​ ជា​លើក​ដំបូង​។​ …

Amelia Tan
http://www.straitstimes.com/news/singapore/more-singapore-stories/story/pilot-project-recruit-cambodian-maids-struggles-take-201