សិស្ស​អាច​នឹង​ហាត់ ​ល្បុក្កតោ

សិស្សានុសិស្ស​ទាំងឡាយ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​​​អាច​​នឹង​​ត្រូវ​ឲ្យ​ហាត់​ក្បាច់គុន​បុរាណ​ខ្មែរ​ល្បុក្កតោ​ប្រសិន​បើ​គម្រោង​ស្នើសុំ​ដែល​កំពុង​ស្ថិត​នៅក្នុង​ការ​ពិភាក្សា​​នៅ​ក្រសួង​អប់រំ​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​។ …

 

Charles Rollet
http://bit.ly/1i6Y0DN