នាយករដ្ឋមន្រ្តីស្នើអគ្គិសនីកម្ពុជាលុបបំណុលជាង ២ លានដុល្លាររបស់ក្រសួងការពារជាតិ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ស្នើឲ្យអគ្គិសនីកម្ពុជាលុបបំណុលអគ្គិសនីជាង ២លានដុល្លារ ដែលក្រសួងការពារជាតិមិនទាន់បានបង់។ …

ទិត្យ គង្សនូវ
https://bit.ly/32qghZv