នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន​ សែន​ លើក​ឡើង​ពី​តួនាទី​របស់​វិស័យ​ឯកជន​ក្នុង​ការ​រួមចំណែក​សម្រេច​បាន​នូវ​ការងារ​ជា​អាទិភាព​របស់​អាស៊ាន​

នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន​ សែន​ បាន​លើក​ឡើង​ពី​តួនាទី​ដែល​វិស័យ​ឯកជន​អាច​ដើរ​បាន​ដើម្បី​រួមចំណែក​ក្នុង​ការ​សម្រេច​បាន​នូវ​ការងារ​ជា​អាទិភាព​ និង​ផែនការ​ការងារ​របស់​អាស៊ាន​នៅ​ឆ្នាំ​២០២២​។​ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://www.khmertimeskh.com/50958980/pm-hun-sen-highlights-private-sectors-role-in-contributing-to-achieving-aseans-priority-works/