ចាំបាច់ត្រូវ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ជំនាញ​ឡើង​វិញ​ និង​បង្កើន​សមត្ថភាព​ជំនាញ​

ការ​វិវត្តបច្ចេក​វិទ្យា​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​នៃ​បដិ​វត្ដន៍​ឧស្សា​ហកម្ម​ទី៤​ នឹង​បណ្ដាលឱ្យ​មាន​ការ​បាត់​បង់​ការងារ​ ហើយ​ក៏​បង្កើត​​ឲ្យ​​មាន​ប្រ​ភេទ​ការ​ងារ​ថ្មីៗ​ ប៉ុន្ដែ​អ្នក​ដែល​បាត់​បង់​ការងារ​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​នេះ​ នឹង​មិន​អាច​ស្វែង​រក​ការ​ងារ​ធ្វើបាន​នោះ​ទេ ប្រសិន​បើ​ពួកគេ​មិនទទួល​បាន​ការ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ជំនាញ​ឡើង​វិញ​និង​បង្កើន​សមត្ថភាព​ជំនាញ​ទេ​នោះ។ …

វ៉ន ដារ៉ា
https://bit.ly/2IgLjGm