ប្រៃសានីយ៍កម្ពុជាចុះកិច្ចព្រព្រៀង e-commerce ជាមួយWings

ការិយាល័យ​ប្រៃ​សានី​យ៍​កម្ពុជា​ និង​ធនាគារ​ឯកទេស​ Wing​ បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ជា​ដៃគូ​មួយ​ដែល​នឹង​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អតិថិជន​ទាំងអស់​របស់​ Wing​ អាច​វេរ​លុយ​ និង​ទូទាត់​វិ​ក័យ​ប​ត្រ​នានា​តាម​រយៈ​ភ្នាក់ងារ​រដ្ឋ​ ដោយសារ​ការិយាល័យ​ប្រៃ​សានី​យ៍​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​មក​ប្រើប្រាស់​សេវា​ e-commerce​។​ …​

ម៉ៃ គុណមករា
http://www.khmertimeskh.com/news/24146/post-office-wings-e-commerce-deal/