ក្រសួង​សុខាភិបាល​ផ្តល់​សិទ្ធិ​ឱ្យ​សេវា​សុខាភិបាល​ឯកជន​ទទួល​ថែទាំ និង​ព្យាបាល​អ្នកជំងឺ​កូវីដ​ ១៩ ​កម្រិត​ស្រាល​នៅតាម​ផ្ទះ

ក្រសួង​សុខាភិបាល​ប្រកាស​អនុញ្ញាតឱ្យ​សេវាកម្ម​ផ្នែក​សុខាភិបាល​ឯកជន​មាន​សិទ្ធិ​ផ្តល់​សេវា​ថែទាំ និង​ព្យាបាល​អ្នកជំងឺ​កូវីដ​ ១៩ កម្រិត​ស្រាល​នៅតាម​ផ្ទះ ដោយ​ត្រូវអនុវត្ត​លក្ខខណ្ឌ​ចាំបាច់​ដែល​កំណត់ដោយ​ក្រសួង​។ … 

អោម ប៊ុនធឿន
https://www.postkhmer.com/national/2021-08-31-0942-222704.html