វិស័យ​ឯកជន​សហការ​ជួយ​ដល់​គម្រោង​បច្ចេកវិទ្យា​របស់​រដ្ឋាភិបាល​

​ក្រសួង​សាធារណការ​ និង​ដឹក​ជញ្ជូន​ សហការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​ ក្នុងការបង្កើត​ផែនការមេ​បច្ចេកវិទ្យា​សម្រាប់​ការងារ​សាធារណៈ​ និង​វិស័យ​ដឹក​ជញ្ជូន​ ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ប្រសិទ្ធភាព​របស់​ក្រសួង​។​ …​

ឡុ​ង​ គី​ម​ម៉ា​រី​តា​
https://www.phnompenhpost.com/national/private-sector-assists-govt-tech-plan