វិស័យ​ឯកជន​ថា ​បញ្ហា​នឹងត្រូវ​​លើកឡើង​មុខ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី

វេទិកា​រាជរដ្ឋាភិបាល​ផ្នែក​ឯកជន​លើក​ទី​ ១៩ នឹងត្រូវ​បានរៀបចំ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី​ ១ ខែ​មេសា ខណៈ​វិស័យ​ឯកជន​រំពឹងថា បញ្ហា​ប្រឈម​នានា​នឹង​ត្រូវបាន​ដោះស្រាយ​ក្នុង​ជំនួប​ជាមួយ​ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល​។ នេះ​បើ​យោងតាម​ប្រធាន​ផ្នែក​សម្របសម្រួល​ការងារ​ផ្នែក​ឯកជន​នៃ​វេទិកា​រាជរដ្ឋាភិបាល​ផ្នែក​ឯកជន​។ នៅក្នុង​ជំនួប​ដែល​គេ​ត្រូវបាន​ធ្វើឡើង​រាងរាល់​ឆ្នាំនេះ វិស័យ​ឯកជន​មកពី​វិស័យ​ចំនួន​ ១៣ និង​ជួបប្រជុំ​ជាមួយ​លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ដើម្បី​ផ្តល់​លើកយក​បញ្ហាសំខាន់ៗ​មក​ប្រាប់​ដល់​ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល​។ …

ហ៊ឹន ពិសី
https://bit.ly/2GyNza2