ការ​បង្កើន​ផលិតភាព​គឺជា​គន្លឹះ​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង

ការ​បង្កើន​ផលិតភាព​ការងារ និង​ដំណើរការ​នៃ​វិស័យ​សាធារណៈ នៅ​តែ​ជា​មូលដ្ឋាន​សំខាន់​សម្រាប់​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​រក្សា​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង ខណៈ​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ពី​បណ្ដា​ប្រទេស​នាំ​ចេញ​សម្លៀក​បំពាក់​មាន​ប្រាក់​ឈ្នួល​ទាប​ផ្សេង​ទៀត​កាន់​តែ​កើន​ឡើង​។ នេះ​បើ​យោង​តាម​របាយការណ៍​ធនាគារ​ពិភពលោក​ចេញ​កាលពី​ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ​។ …

Matthieu de Gaudemar
http://bit.ly/2rt7Y7Q