គម្រោងដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីត្រូវបានសម្ភោធជាផ្លូវការ

គម្រោងថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានសម្ភោធជាផ្លូវការកាលពីម្សិលមិញនៅសណ្ឋាគារកាបូឌីយ៉ាណា។ …

ទីន សុខាវុទ្ធ
http://www.khmertimeskh.com/news/26174/project-to-stop-violence-against-women-launched/