វិស័យធានារ៉ាប់រងលើអចលនទ្រព្យកំពុងរីកដុះដាលនៅកម្ពុជា

ធានារ៉ាប់រងលើអចលនទ្រព្យកំពុងមានការកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយសារតែការស្វែងយល់ពីទីផ្សារបានកាន់តែល្អ កំណើនការទិញផ្ទះកាន់តែច្រើន និងបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុកាន់តែខ្លាំង។ …

Igor Kossov and James Reddick
http://www.khmertimeskh.com/news/14376/property-insurance-grows-in-cambodia/