ចំ​នុ​ចវិជ្ជមាន​ និង​អវិជ្ជមាន​នៃ​គម្រោង​ខ្សែ​ក្រ​វ៉ា​ត់​ និង​ផ្លូវ​របស់​ចិន​

​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​និយាយ​ថា​ខ្លួន​គឺជា​អ្នកគាំទ្រ​ដល់​កិច្ច​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែ​ក្រ​វ៉ា​ត់​ និង​ផ្លូវ​ (BRI)​របស់​ចិន​ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ​ ២០១៣​ មក​ម្ល៉េះ​។​ កិច្ច​ផ្តួចផ្តើម​នេះ​ នឹង​ផ្តល់​នូវ​ក្រប​ខណ្ឌ​ថ្មី​មួយ​នៃ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​រវាង​កម្ពុជា​ និង​ប្រទេស​ជិតខាង​ខ្លួន​ តាម​រយៈ​ការ​បង្កើត​ការ​ផ្សារ​ភ្ជាប់​គ្នា​ ដែល​នឹង​កើតឡើង​នៅ​ក្នុង​តំបន់​នេះ​ នៅ​ពេល​ដែល​ការងារ​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​ និង​ការ​ពង្រីក​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​នៅ​ក្នុង​និង​នៅ​ជុំវិញ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​។​ …​

Samithi Sok
http://www.khmertimeskh.com/news/39680/pros-and-cons-of-china---s-belt-and-road-plan/